Jaka jest nazwa tej inicjatywy?

Diverse Youth Network

https://diverseyouthnetwork.eu/

Kim są jej twórcy? Ile mają lat?

Sieć tworzą studenci i studentki, niedawni absolwenci

tki i inni wolontariusze

ki w wieku 18-28 lat.

Gdzie działa sieć DIverse Youth Network?

Na Węgrzech

Kiedy powstała?

Diverse Youth Network działa od 2018 roku.

KONTEKST: jaki problem chcieli rozwiązać?

Większości z nas stosunkowo łatwo jest uzyskać dostęp do edukacji i jeśli chcemy – aktywnie uczestniczyć w polityce i mieć wpływ na procesy decyzyjne w naszej społeczności czy kraju. Niektórzy jednak napotykają na wiele barier w dostępie zarówno do edukacji, jak i uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Jednym z powodów, dla których powołano tę organizację, było zrzeszenie młodych ludzi, którzy nie są dostrzegani jako uczestnicy i uczestniczki procesów decyzyjnych w swoim społeczeństwie.
Założyciele i założycielki DYN zdali sobie sprawę, że ludzie należący do grup mniejszościowych, w tym np. do mniejszości etnicznej, prawie nigdy nie są odpowiednio wspierani przez państwo lub organizacje obywatelskie. Na przykład stowarzyszenia LGBTQ+ nie zawsze są w stanie odpowiednio reprezentować prawa osób LGBTQ+ należących do mniejszości etnicznych, podczas gdy ruchy romskie nie są w stanie w wystarczającym stopniu chronić i wspierać podstawowych praw i godności osób LGBTQ+ pochodzenia romskiego.
Drugim głównym wyzwaniem, którego zajął się DYN, jest brak możliwości edukacyjnych dla romskiej młodzieży, szczególnie dla młodych romskich dziewcząt, dla których ukończenie szkoły i rozpoczęcie pracy często wydaje się nieosiągalnym marzeniem.

Kogo dotyczyły te problemy?

Ich działania docierają do członków i członkiń mniejszości etnicznych, z naciskiem na najmłodsze pokolenie, do innych grup mniejszościowych, takich jak społeczność LGBTQ+, nauczycieli i nauczycielek, edukatorów/ek, którzy wchodzą w interakcje z osobami wykluczonymi społecznie, innych organizacji obywatelskich (w celu rozwoju ich współpracy). Część ich działań o charakterze zwiększania świadomości jest skierowanych do ogółu społeczeństwa.

"INTERWENCJA: Jakie inicjatywy prowadziło Diverse Youth Network?
"

Projekty Diverse Youth Network koncentrują się na dotarciu do młodych ludzi, którzy chcą wzmocnić różnorodność i inkluzywność (włączenie) w społeczeństwie poprzez włączenie mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności LGBTQ+ i każdej innej grupy, która czuje się wykluczona społecznie.
W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiono projekty pilotażowe takie jak: Step on Ride Ride, Freedom of My Identity – Human Rights Festival, From hate speech to genocide – conference, Pécs Pride 2020.
Ich inicjatywy odbywają się w większości offline, ale są relacjonowane na Facebooku, Instagramie i na ich własnej stronie internetowej. Strona organizacji na Facebooku zawiera wszystkie informacje dla odbiorców.

Step on Roma Ride

Celem tego sztandarowego programu DYN jest wzmocnienie pozycji kobiet romskich poprzed podnoszenie świadomości w ich rodzinach na temat wartości edukacji oraz zachęcanie ich do budowania długoterminowych planów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Na Węgrzech zorganizowano wiele roadshows i warsztatów, podczas których młode romskie dziewczęta mogły osobiście spotkać się ze swoimi odnoszącymi sukcesy romskimi kobietami, które ukończyły szkoły i uniwersytety i rozpoczęły samodzielną karierę zawodową.
W 2020 r. w Międzynarodowy Dzień Kobiet DYN wydał publikację zatytułowaną „Cyganki, kobiety romskie na drodze do sukcesu”, zawierającą świadectwa młodych kobiet romskich o ich drogach do sukcesu i szczęścia.

Step on Roma ride:

Freedom of My Identity

Freedom of My Identity (Wolnośc Mojej Tożsamości)
W 2019 r. po serii szkoleń edukacyjnych związanych z prawami człowieka, sesjach wspierających osoby transpłciowe i pierwszym romskim forum LGBT+, DYN postanowił podjąć kolejne wyzwanie: zaczęli organizować pierwsze wydarzenie LGBT+ Pride w Pécs. Wydarzenie zaplanowano na maj 2020 r., ale z powodu wybuchu COVID-19 plany te zostały zmodyfikowano i tak właśnie narodził się online festiwal Freedom of My Identity Human Rights Festival i Pécs Pride Solidarity, 3-dniowe wydarzenie z webinariami i dyskusjami przy okrągłym stole. Poruszono tematy roli płci w społecznościach romskich, praw osób trans, feminizmu po COVID-19, religii a LGBT+. Odbyła się także demonstracja online Pécs Pride Solidarity. W każdej sesji festiwalu uczestniczyło 1.000 – 4.000 osób.

Freedom of My Identity:

Jakie są rezultaty i wyniki tych inicjatyw?

Program Step on Roma Ride, mający na celu promowanie praw edukacyjnych młodych romskich dziewcząt, zainspirował wiele młodych dziewcząt w całym kraju, stwarzając im szansę spotkania ze znanymi romskimi kobietami, wysłuchania ich historii i wskazówek jak spełnić marzenia.Kursy językowe SuperRomanes pomogły wielu osobom pomyślnie ukończyć wymagany na studiach egzamin językowy. Założyciele organizacji umożliwili młodym ludziom zagrożonych wykluczeniem bezpłatny udział w kursach.
Inicjatywy skoncentrowane na LGBT+ pomogły zbudować dialog i podniosły świadomość opinii publicznej na temat wyzwań, z którymi mierzy się ta społeczność. W 2019 r. w Pécs na Węgrzech zorganizowano pierwsze tego rodzaju forum Roma LGBT+ z udziałem 21 aktywistów i aktywistek. Uczestnicy/czki forum dzielili się aktualnymi informacjami na temat pracy romskiego ruchu LGBT+ i wymieniali dobre praktyki w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej. Wspólnie wypracowywali też plany na przyszłość ruchu. Większość działań DYN jest pozytywnie odbierana i wspierana przez społeczeństwo, jednak niektórym inicjatywom przeciwstawiają się niektóre internetowe platformy medialne, które nie chcą wspierać równych praw dla wszystkich.

Dlaczego te inicjatywy są uważane za sukces? Jakie skutki można im bezpośrednio przypisać?

Organizacja powstała jako ruch oddolny, mający na celu pomoc ludziom, którzy czują się wykluczeni ze społeczeństwa. W ciągu zaledwie kilku lat uzyskali wsparcie od wielu różnych podmiotów i organizacji obywatelskich.Ich przykład pokazuje, że kilkoro dobrych przyjaciół z jasną wizją może zmienić życie wielu osób. DYN został był jednym z pięciu finalistów konkursu Roma Youth Project Award 2020.